خدای مهربانم

خدایی که خوشبختی را به من هدیه داده ای

بابت تمام اشتباهاتم مرا ببخش

از ته ته ته دل ، معذرت می خواهم ....