طوفانی که دریای دلم را پریشان کرده است ،

با دیدارت فرو می نشیند ، 

ای آرام جان ....

 دوست دارم این تلاطم را ....

 اما ،

دیگر نفسی برایم نمانده است ....

بازگرد 

و 

این دریای هولناک را با پاکی چشمانت ،

با آغوش مهربانت ،

با گرمی دستانت ،

رام کن .....

 شکوفه