باران ..

برخی می گویند خدا ابرها را می گریاند تا گل ها بخندند

اما من می گویم ..

گاهی فقط فقط برای دل تو می بارد .

تا لبخندی همه ی وجودت را فرا بگیرد .

تا تمام غم هایت اشکی شود و میان قطره های باران گم ...

گاهی دلم می خواهد فریاد بزنم :

ببار ...

تمام چترهای زمین را بسته ام ...

ببار ...

تنها خودم در آغوش می گیرمت ..

ببار ...

 

شکوفه