نمیدونم چرا اصرار داری خودت بیگناه جلوه بدی البته مردادی دیگه همتون همینجورین امیدوارم روزی برسه که دیگه غرور نداشته باشی