عشقی که تنها با یک نگاه آغاز میشود ، با شناخت سست و سست تر میشود
 ولی عشقی که با شناخت آغاز میشود با هر نگاهی عمیق و عمیق تر میشود