لب طاقچه

هر کس و هر چیز به همان میزان

که تو به آن اهمیت می دهی

می تواند در تو تاثیر گذار باشد

هر چیزی را که مهم تر بدانی

تقریبا همه چیز همین گونه است

من خود می توانم میزان تاثیر گذاری

هر چیزی را در خودم تعیین کنم

به همین خاطر

سرنوشت به دست خود انسان است

و می توان از هر نقطه به نقطه ای

که دوست داریم برسیم

گرچه می دانم که این موضوع

در کلام ساده و آسان به نظر می آید

اما اگر نتوانیم

تغییرات شگرفی در زندگی بارور کنیم

دست کم می شود

همواره به شرایط مناسب تر رسید

مثل اینکه چه چیز را انتخاب می کنی؟

خوابیدن

لیسیدن

بوئیدن

یا

رهایی روح در هم آغوشی جسم

یا حضرت حافظ که میگه

مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار

ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند