ایمیل

زندگی آهسته آهسته ترا به من عادت داده

که دل کندن را تا ته امکان نمی طلبم

چه با پرده چه بی پرده

که هم روشنی و هم تاریکی

در هم از آن ما نخواهد بود

تنها لذت لحظه ها

در این صراط مستقیم

بذر می خواهد و شخم تا به انتها

استاد عشقم

تمام لحظه های نوشتن و ادراک فهم

تو به من و من به تو

تنها یک شب از ما را می طلبد

که پر از هیجان اکتشاف

سبکی باد در هوا

ذره ذره ها

کمی بیشتر از یک کم بیشتر و آه