از كتاب روضه الواعظین فارسی از عبدالله بن عباس روایت شده كه گوید :
سلمان فارسی را در خواب دیدم و از او پرسیدم :تو سلمان هستی ؟گفت اری ودر این وقت نگریستم بر سر او تاجی از یاقوت بود و لباس های زیبا و زیورهایی بر تن داشت بدو گفتم : ای سلمان منزلت و جایگاه نیكویی است كه خدا عزو جل به تو عطا فرموده / گفت :آری بدو گفتم در بهشت پس از ایمان به خدا و رسول او چه چیزی را برتر از هر چیزی دیدی ؟
در پاسخ گفت :در بهشت پس از ایمان به خدا و رسول او (ص) چیزی برتر از دوستی علی بن ابیطالب و اقتدا به او نیست .
بیایید در این ماه مبارک و شب های قدری که در پیش داریم از دوست داران واقعی ائمه شویم.